dokumentKto może wystąpić z wnioskiem:
Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 2. zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo
 3. oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru,
 4. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 5. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych
 6. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową
 7. oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest   też wydruk  potwierdzający dokonanie operacji bankowej.
 8. pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty:
Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 107 zł,
 • od zmiany zezwolenia - 53,50 zł.
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.
Opłatę można wpłacić w kasie Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój lub na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE nr 35 8448 0004 0033 6691 2000 0001

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój jest właściwy do wydania w drodze decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bądź decyzja o odmowie wydania ww. zezwolenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Kto prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych bez wymaganego zezwolenia - podlega karze aresztu lub karze grzywny.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej  za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Podstawa prawna: