adobe pdf
Uchwała nr XXI/137/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

adobe pdf
Uchwała nr XXXIII/216/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty

adobe pdf
Uchwała nr XXI/139/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

adobe pdf
Uchwała nr XXII/143/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój

adobe pdf
Uchwała Nr XVI/98/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 stycznia 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 adobe pdf Uchwała Nr XV/94/2019 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 grudnia 2019 r. uchylająca uchwałę nr XXIX/226/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 17 października 2017r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
 adobe pdf Uchwała nr XVI/98/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

adobe pdf
Uchwała nr XVI/138/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 adobe pdf Uchwała Nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat z tytułu świadczenia usług usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.