Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Rok 2021 

Nazwa i adres instalacji,
do której zostały przekazane odpady komunalne

Kod odebranych odpadów komunalnych

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Instalacja MBP Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Master - Odpady i Energia ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Instalacja MBP Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Master - Odpady i Energia ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

Składowisko Odpadów Komunalnych w Tychach-Urbanowicach ul. Serdeczna 100 43-100 Tychy

19 12 12

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Instalacja MBP Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Master - Odpady i Energia

ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

20 02 01

Odpady biodegradowalne

BEST-EKO Sp. z o.o.

ul. Gwarków 1

44-240 Żory

20 02 01

Odpady biodegradowalne

Instalacja MBP Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach Master - Odpady i Energia

ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji