Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc. Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.

    Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełniony druk należy złożyć w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój, przesłać pocztą lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) lub za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)

    Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

Wójt, w drodze decyzji orzeka utratę prawa do zwolnienia.
Utrata prawa do zwolnienia, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z powyższych przesłanek. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się:

  1. w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
  2. w kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
  3. w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.

Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.
Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych należy prowadzić z zachowaniem właściwego przewietrzania materiału, w sposób nie powodujący procesów gnilnych i wydzielania odorów. Należy również zaznaczyć, że kompostownik lub pryzma kompostowa nie może stwarzać uciążliwości (tzw. immisji uregulowanych w art. 144 kodeksu cywilnego) dla sąsiadów.
    Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy mają taką możliwość, do założenia kompostownika przydomowego. Kompostowanie jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego.